کشت آغازگر (Starter Culture)

 

 

گونه از باکتری ها هستند که به صورت آگاهانه جهت ایجاد تغییرات مثبت به شیر اضافه می شود و چون فرآیند تخمیر را آغاز می کنند به آنها استارتر گویند و از آنجایی که در دانش میکروبیولوژی به میکروارگانیزم های زنده در یک محیط رشد کشت کالچر گفته می شود، لذا این موجودات استارتر کالچر نامیده می شوند.

زمانی که گونه ای از این باکتری ها با تبدیل لاکتوز شیر به اسید لاکتیک باعث اسیدی شدن محیط و کاهش pH شوند، تغییرات مثبتی را به وجود آورده و محصولا مختلفی را تولید می نمایند. استارتر کالچرها می توانند از انواع مختلف میکروارگانیزم ها نظیر قارچ ها و باکتریها ساخته شده باشند. به عنوان مثال در تولید کفیر از مخمر و درتولید پنیرهای خاص که روی آنها کپک خوراکی رشد می کند از کپک استفاده می شود. باکتری ها نیز معمولا در بحث استارتر ها بر اساس دمای رشد تقسیم بندی می شوند که شامل مزوفیل ها (میانه دوست) و ترموفیل ها (گرما دوست) می باشند.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها