کشت آغازگر (Starter Culture)

    گونه از باکتری ها هستند که به صورت آگاهانه جهت ایجاد تغییرات مثبت به شیر اضافه می شود و چون فرآیند تخمیر را آغاز می کنند به آنها استارتر گویند و از آنجایی که در دانش میکروبیولوژی به میکروارگانیزم های زنده در یک محیط رشد کشت کالچر گفته می شود، لذا این موجودات استارتر کالچر نامیده می شوند. زمانی که گونه ای از این باکتری ها با تبدیل …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

مقاله‌ها و اخبار